INVESTITORSKI POSLOVI – INŽENJERING, SISTEM „KLJUČ U RUKE“

 • Usluge po sistemu „ključ u ruke“;
 • Istraživanje i pronalaženje optimalne i odgovarajuće lokacije u skladu sa programom i zahtevima investitora, ishodovanje imovinsko-pravne dokumentacije;
 • Obezbeđenje tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje, niskogradnje i instalacija sa svim potrebnim elaboratima;
 • Izbor izvođača radova u saradnji sa investitorom,
 • Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom objekata.

 

URBANIZAM

 • Izrada planske dokumentacije, urbanističkih planova i projekata...
 • pratimo propise iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i sprovodimo ih kroz planove.
 • Pripremamo potrebne podatke neophodne za formiranje zahteva za dostavljanje ponuda za izradu planske i tehničke dokumentacije.
 • Ostavarujemo neposredne kontakte i saradnju sa nadležnim upravnim i drugim državnim organima iz delokruga svog rada.
 • Radimo na pripremi potrebne dokumentacije stvarajući uslove za dobijanje odobrenja za izgradnju objekata iz plana i programa izgranje.
 • Staramo se, odgovorno prikupljamo i kompletiramo investiciono-tehničku dokumentaciju i potrebna odobrenja i saglasnosti po sadržaju, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i pratećim propisima.
 • Kontinuirano sarađuje sa javnim komunalnim preduzećima i ostalim službama i organizacijama radi blagovremenog obezbeđenja svih saglasnosti na investiciono tehničku dokumentaciju.

 

IZRADA STUDIJE OPRAVDANOSTI

 • Na osnovu studije opravdanosti i rezultata provere donosi se odluka o opravdanosti ulaganja u izgradnju objekta, odnosno, u slučaju pozitivne ocene opravdanosti, odluka o pristupanju izradi sledećih faza izrade tehničke dokumentacije (glavni i izvođački projekat) uključujući i prethodne i dopunske radove, pribavljanju odobrenja za izgradnju i prikupljanju ponuda i ugovaranju sa isporučiocima opreme, eksproprijaciji i izvođačima radova na realizaciji objekta.

 

PROJEKTOVANJE OBJEKATA NISKOGRADNJE

 • Izrađujemo:
 • Projekte saobraćajnih priključaka na državne saobraćajnice (autoputeve, i puteve I i II reda).
 • Projekte gradskih i međumesnih saobraćajnica sa komunalnom infrastrukturom.
 • Projektovanje standardnih i raskrsnica ili sa KRUŽNIM TOKOM SAOBRAĆAJA.
 • Projekti parkirališta, platoa, industrijskih saobraćajnica, benzinskih stanica, biciklističke i pešačke staze u naselju i van naselja, projekte svih vrsta zemljanih radova.

 

PROJEKTOVANJE HIDROGRAĐEVINSKIH OBJEKATA I INSTALACIJA

 • Projekti svih oblika površinskog odvodnjavanja
 • Projekti atmosferske i kanalizacije otpadnih voda, vodovoda...

 

IZRADA PLANA PREVENTIVNIH MERA

 • „Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da, pre početka rada na gradilištu, obezbedi da se izradi Plan preventivnih mera“.
 • Plan preventivnih mera Investitor mora da ima na gradilištu, pokazuje se na uvid nadležnoj Inspekciji rada i obavezno upoznaju svi izvođači sa njim.

 

IZRADA ELABORATA O UREĐENJU GRADILIŠTA

 • Poslodavac, koji izvodi radove na gradilištu, na kome je u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu potrebno obezbediti Plan preventivnih mera, dužan i obavezan je da obezbedi elaborat o uređenju gradilišta.
 • Elaboraz o uređenju gradilišta sadrži opis radova i mere za bezbednost i zdravlje na radu, a preuzima šemu gradilišta, odnosno situacioni plan iz Plana preventivnih mera.

 

SAOBRAĆAJNI INŽENJERING

 • Izrada saobraćajnih studija, idejnih rešenja i projekata izgradnje saobraćajnica, studije opravdanosti rekonstrukcije, projektovanja i izgradnje raskrsnica sa klasičnim ili KRUŽNIM SAOBRAĆAJNIM TOKOVIMA.
 • Izrada studija i projekata regulacije saobraćaja na putevima i gradskim saobraćajnicama.
 • Izrada projekata privremene saobraćajne signalizacije i opreme za vreme izvođenja radova.
 • Izrada saobraćajnih i projekata turističke signalizacije,
 • Izrada tehničke regulacije saobraćaja po ulicama, delovima naselja, u naseljima, u fabričkim kompleksima.

 

PROJEKTOVANJE ŽELEZNICE I UKRŠTANJA ŽELEZNICE SA PUTEVIMA

 

PROJEKTOVANJE SVETLOSNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

 • Na osnovu postojeće građevinske i saobraćajne situacije izrađujemo kompletnu tehničku dokumentaciju za građevinsku rekonstrukciju raskrsnice, saobraćajno rešenje raskrsnice sa horizontalnom, vertikalnom i svetlosnom saobraćajnom signalizacijom, dispozicijama signala, rasporedom stubova i laterni.
 • Podrazumeva se da tehnička dokumentacija obavezno sadrži i konfliktnu tabelu sa definisanim zaštitnim vremenima, signalne planove, vremensku tabelu signalnih planova, plan kablovske kanalizacije...

 

VRŠENJE STRUČNOG NADZORA

 • U interesu Investitora, a u skladu sa zakonskom regulativom, tehničkim normativima i standardima vršimo stručan nadzor nad izgradnjom objekata i instalacija za sve gore navedene delatnosti...

 

MERENJE I KONTROLA ZBIJENOSTI NASUTIH MATERIJALA

 • U skladu sa evropskim i nemačkim standardima vršimo terensko merenje zbijenosti tla i nasutih materijala, temelja i na drugim nepristupačnim mestima, UREĐAJEM SA PADAJUĆIM TEGOM ZFG 3000 GPS.
 • Teg je težine 15kg, merni opseg preko 105MN/m2 sa gradijentom od 015MN/m2.

 

IZRADA ELEBORATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

 • Na osnovi Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada izrađujemo Elaborata energetske efikasnosti.
 • Energetska efikasnost podrazumeva niz mera koje preduzimamo u cilju smanjenja potrošnje energije, a koje pri tome ne narušavaju uslove rada i života.
 • Efikasna upotreba energije direktno vodi ka povećanju kvaliteta života, konkurentnosti privrede i energetskoj bezbednosti...

 

SKENIRANJE, KOPIRANJE I ŠTAMPANJE

 • Vršimo usluge skeniranja urbanističke i tehničke dokumentacije velikog formata – širine do 110cm i proizvoljne dužine sa štampanjem u koloru širine 107cm i proizvoljne dužine.